Novinky

Online obchodování ve Vietnamu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PRÁVNÍ RIZIKA SPOJENÉ S ONLINE OBCHODOVÁNÍM VE VIETNAMU

Obchodování se zbožím nyní může probíhat různými způsoby, včetně elektronického obchodu. Online obchodní aktivity ve Vietnamu se řídí především obchodním zákonem, zákonem o elektronických transakcích a vyhláškou 52/2013 / ND-CP o elektronickém obchodování. Vzhledem k výhodnosti on-line obchodování mnoho kupujících nevěnuje pozornost podmínkám stanoveným prodávajícími, což může významně ovlivnit práva a zájmy kupujících. Navíc selhání prodejců, ať už úmyslně nebo neúmyslně, v souladu s platnými zákony, může vést k porušení práv kupujících.

 

Kupující zadal objednávku na nákup na internetové stránce, ve které nebyla cena zboží správně uvedena. Kupující zaplatil za zboží kreditní kartou a čekal na její doručení. Právě tehdy prodejce oznámil kupujícímu, že objednávka byla zrušena kvůli chybě prodejce při uvedení nesprávné ceny. Prodávající dále informoval, že tato transakce může být provedena pouze tehdy, pokud kupující přijal novou cenu, která je mnohem vyšší než uvedená.

Prodávající tvrdil, že má právo zrušit objednávku z jakéhokoli důvodu, jak je stanoveno v jejích Podmínkách [1], které kupující přijal kliknutím na "Souhlasím" (s těmito Podmínkami) před tím, než začnete s platbou . V důsledku toho vznikl spor, jelikož prodávající nechtěl dodat zboží za cenu, kterou kupující úspěšně objednal.

Zákon o ochraně práv spotřebitelů z roku 2010 [2] neumožňuje prodávajícímu stanovit (i) ustanovení, která vylučují závazky vůči zákazníkům; (ii) jednostranně měnit smluvní podmínky, které byly dříve dohodnuty se zákazníky; a (iii) upravit cenu v okamžiku dodání. Je tedy zřejmé, že výše uvedený argument prodejce není v souladu s těmito ustanoveními.

V tomto případě, pokud se strany nemohou dohodnout na prodeji zboží, může prodávající požádat soud, aby vyhlásil transakci za neplatnou v důsledku své chyby při uvedení ceny [3]. Jak požaduje zákon [4], musí prodávající prokázat, že tato transakce je neplatná z důvodu nesprávného prvku. Pokud je transakce považována za neplatnou, musí se strany navzájem vrátit, co jim bylo obdrženo.

Požadavek soudu na prohlášení výše uvedené transakce za neplatnou by byl časově náročný proces, obě strany by měly uvažovat o vyřešení sporu dohodou. Kupující musí prokázat, že smluvní podmínky prodávajícího nejsou v souladu s platnými zákony. Prodávající na druhou stranu by měl zachovat důvěryhodnost a spolupracovat s kupujícím. Prodávající může zákazníkovi vysvětlit, že chyba v cenovém výpisu byla neúmyslná a přesvědčit zákazníka, aby přijal novou rozumnou cenu. Strany se mohou dohodnout na spravedlivé ceně založené na tržní ceně takové položky.

V zájmu lepšího souladu se zákonem by prodávající měl změnit své obchodní podmínky, aby zrušil doložku o vyloučení závazků vůči svým zákazníkům, jak je uvedeno výše.

Doufám, že to pro vás bude užitečné a informující. Máte-li jakékoli dotazy, dejte nám prosím vědět prostřednictvím mého emailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 Online obchodování ve Vietnamu

Online obchodování ve Vietnamu

Zahraniční zaměstnanci ve Vietnamu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Nábor zahraničních zaměstnanců pracujících ve Vietnamu:

Čemu je třeba věnovat pozornost v podmínkách pracovní smlouvy

 

Podle článku 171 zákoníku práce (dále jen "zákoník práce") musí zahraniční zaměstnanci pracující ve Vietnamu mít pracovní povolení ("WP"). Termín vydaného WP bude v souladu s předpokládanou pracovní smlouvou, která však nepřekročí dva (02) roky v souladu s článkem 173 zákoníku práce a článkem 11 vyhlášky 11/2016 / ND-CP, v níž bude uvedeno několik článků zákoníku práce ("vyhláška č. 11"). Kromě toho podle čl. 170.2 Zákoníku práce a článku 4 vyhlášky 11 je zaměstnavatel oprávněn zaměstnávat zahraniční zaměstnance pouze po dokončení postupů pro vysvětlení jejich potřeby náboru zahraničních zaměstnanců a získání písemného souhlasu příslušného orgánu, tj. oddělení práce, invalidních a sociálních záležitostí v místně, kde pracují tito zaměstnanci.

 

Lze tedy říci, že ačkoli se dvě strany mohou svobodně dohodnout na termínu pracovní smlouvy v souladu s jednou ze tří možností, a to na dobu neurčitou, období od 12 do 36 měsíců a dvanáctiměsíčním termínem, které ještě splňují podmínky trvání pracovní smlouvy, doba pracovní smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zahraničním zaměstnancem, aby byla zajištěna jeho platnost, by neměla překročit dva (02) roky a může být prodloužena v souladu s WP vydaným zahraničnímu zaměstnanci zaměstnance poté, co zaměstnavatel povolil příslušný orgán, aby přijal zahraničního zaměstnance.

 

Ve skutečnosti jsme však v průběhu pomoci našim klientům, ať už zahraničním jednotlivcům nebo vietnamským společnostem, při řešení pracovních sporů zahrnujících zahraničního zaměstnance jako sporu, zjistili, že strany v mnoha případech nedodržovaly povinná pracovní ustanovení o podmínkách a postupech při náboru zahraničních zaměstnanců a že doba trvání pracovní smlouvy není v souladu s pracovní skupinou. Zejména zahraniční zaměstnanci pracují ve Vietnamu bez WP nebo s WP, ale pracovní smlouva s termínem překračujícím dva (02) roky, dokonce až pět (05) let. To vede k mnoha právním důsledkům a škodám jak pro zahraničního zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, zejména v případě vzniku sporu. Konkrétně:

 1. Na základě článků 117 a 122 občanského zákoníku může být podepsaná pracovní smlouva prohlášena za neplatnou, neboť její obsah je v rozporu se zákonem, jestliže zahraniční zaměstnanec pracující ve Vietnamu nemá žádnou WP nebo jeho pracovní smlouvu nevyhovuje WP. V takovém případě není pracovní vztah mezi stranami uznán a chráněn podle vietnamského práva; a
 2. Zaměstnavatel a zahraniční zaměstnanec mohou být správně sankcionováni kvůli porušení pracovního práva. Pokud jde o zahraničního zaměstnance, může být vyhoštěn z Vietnamu, když vyprší platnost jeho WP bez žádosti o prodloužení termínu WP, i když jeho pracovní smlouva nemusí uplynout.

Ve skutečnosti, pokud jde o naše zkušenosti, zahraniční zaměstnanec, který pracuje ve Vietnamu, musí mít WP, ale doba pracovní smlouvy přesahuje pracovní smlouvu WP, soud uzná pouze platnost pracovní smlouvy v období, ve kterém WP je platný. Zbývající doba, ve které zahraniční zaměstnanec pracuje bez pracovního povolení, bude soudem považován za neplatný, a zaměstnanost v takovém čase bude proto nelegální. Pokud strana požádá druhou stranu o plnění povinností druhé strany nebo o poskytnutí jejích výhod, které druhá strana porušila v době, kdy je pracovní smlouva považována za neplatnou, nesmí soud tyto povinnosti nebo výhody uznat.

 

Aby se zabránilo tomu, aby cizí zaměstnanci a zaměstnavatelé nebyly nepříznivě postiženy a / nebo se na nich nevyskytly žádné nevýhody legitimního práva a povinností, jak je popsáno výše, musí zaměstnavatel a zahraniční zaměstnanec pracující ve Vietnamu věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 1. Dodržování postupů je nezbytnou podmínkou pro schválení a vydání příslušné státní správy ze strany příslušných státních orgánů, aby zahraniční zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele ve Vietnamu;
 2. Doba trvání pracovní smlouvy by neměla překročit dva (02) roky, aby bylo dosaženo souladu s termínem dříve vydaným WP. V případě, že zahraniční zaměstnanec očekává, že bude pracovat pro zaměstnavatele více než dva (02) roky, obě strany by měly vzájemně spolupracovat na opětovném vdání WP. Zejména před uplynutím termínu WP od 5 do 45 dnů musí strany požádat o nové vzdání WP podle článků 13, 14 a 15 vyhlášky 11 a poté by měly podepsat pracovní smlouvu v souladu s čl. 15 odst. vyhlášky 11; a
 3. Zaměstnavatel, který přijímá cizího zaměstnance, musí podat zprávu o stavu tohoto zaměstnání v souladu s platnými právními předpisy.

 

Výše uvedené jsou některé zkušenosti, které jsme získali při pomoci našim klientům při řešení pracovních sporů a považovali to za užitečné jak vietnamským zaměstnavatelům, tak zahraničním zaměstnancům. To pomůže oběma stranám vyhnout se zbytečným sporům a / nebo ochraně svých práv a zájmů, pokud je jedním z důležitých důvodů, které musí být splněny a provedeny od samého počátku, tj. doba trvání podepsané pracovní smlouvy, musí odpovídat pracovnímu povolení vydanému zahraničnímu zaměstnanci . Z toho vyplývá, že zahraniční zaměstnanec musí vždy zajistit, aby jeho pracovní povolení nevypršelo v době, kdy pracuje pro zaměstnavatele ve Vietnamu.

Doufám, že to pro vás bude užitečné a informující. Máte-li jakékoli dotazy, dejte nám prosím vědět prostřednictvím mého emailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 

 Zahraniční zaměstnanci ve Vietnamu

Zahraniční zaměstnanci ve Vietnamu

Akciová společnost ve Vietnamu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

TRVÁNÍ KAPITÁLOVÉHO PŘÍSPĚVEKU PŘI ZŘÍZENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - JAK ROZUMĚT DOBĚ PODNIKNUTÉ K ZAPLACENÍ KAPITÁLOVÉHO VKLADU DLE DOHODY

Zákon o podnicích z roku 2014 vyžaduje, aby akcionáři akciových společností přispěli v plné výši do devadesáti (90) dnů ode dne vydání certifikátu o registraci podniku (dále jen "ERV") na založení akciové společnosti ( "Maximální trvání kapitálového příspěvku").

Článek 112.1 zákona o podnicích z roku 2014 stanoví, že "akcionáři musí zaplatit v plné výši za počet akcií, které byly zaregistrovány k upsání, do 90 dnů od data vystavení certifikátu o registraci podniku, s výjimkou případů, smlouva o podpisu společnosti nebo akcie stanoví kratší lhůtu ... ". Podle tohoto ustanovení se akcionáři mohou dohodnout na kapitálovém vkladu, který je kratší než Maximální doba trvání kapitálového vkladu pod podmínkou, že tato smlouva musí být uvedena v listině společnosti nebo ve smlouvě o upisování akcií podepsané v době jeho založení. Podle zkušeností  v poskytování poradenství a řešení sporů s kratším časovým limitem, než je maximální doba trvání kapitálového příspěvku, se domníváme, že "jiný kratší termín" se považuje za kratší než devadesát (90) dní ode dne vystavení akciové společnosti ERC

Podle článku 112.2 zákona o podnicích z roku 2014 "v období od data, kdy je společnost vydána ERC, do posledního dne, v němž musí být akcie, které byly registrovány k upisování, vyplaceny v plné výši v souladu s ustanoveními 1 tohoto článku se počet hlasů akcionářů vypočte na základě počtu akcií, které byly registrovány k upisování, pokud není v Listině společnosti stanoveno jinak. " Toto ustanovení znamená časový rozvrh kapitálového vkladu vypočtený "od data vydání společnosti ERC" a také použitý jako norma pro výpočet lhůty pro kapitálový vklad a určení zájmů akcionáře akciové společnosti.

Navíc v případě, že se akcionáři dohodnou na dokončení časového limitu kapitálového vkladu před vydáním podniku do ERV, je velmi obtížné aby tento kapitálový vklad být uznán a realizován, protože v té době není jisté jestli společnost bude moci být ustanovena příslušnými orgány. Navíc současný zákon nestanoví ani neřídí mechanismus řízení kapitálu, který akcionáři přispěli před založením společnosti.

Ve skutečnosti jsme se setkali s případy, kdy se akcionáři dohodli na lhůtě pro vložení kapitálu do listiny společnosti před vydáním ERC. Tato dohoda není v souladu s platnými právními předpisy a jako taková nemá účinnou hodnotu navzdory závazku stran.

 

Proto, aby se zajistily jejich zákonná práva při splacení kapitálového vkladu do společnosti s časovým limitem na kapitálový příspěvek kratší než maximální doba trvání pro kapitálový vklad, měli by akcionáři věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

-       Měli by se zavázat kratší dobu kapitálového vkladu než zákon, pokud jsou akcionáři přesvědčeni, že jejich finanční způsobilost může splňovat takový termín;

-       Neměli by souhlasit s tím, aby kapitálový vklad byl dokončen před datem nebo v době, kdy se společnost očekává, že bude založena, protože je obtížné zajistit, aby byla v daném čase založena; a

-       V případech, kdy není možné splnit povinnost vložení kapitálu v kratší době, než je doba, za kterou je podepsána, pokud je stále v rámci maximálního trvání kapitálového příspěvku stanoveného zákonem, akcionáři by měli zvážit opětovné vyjednání prodloužení doby trvání kapitálového vkladu dohodnutého ve smlouvě o upisování akcií nebo v původní listině tak, aby se nové trvání rovnalo maximálnímu délce kapitálového příspěvku.

Doufám, že výše uvedené informace vám budou nápomocny. Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem o založení firmy. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 

 Akciová společnost ve Vietnamu

Akciová společnost ve Vietnamu

INVESTIČNÍ REGISTRAČNÍ CERTIFIKÁT NENÍ VÍCE VYŽADOVÁN PRO PROJEKTY PPP

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

INVESTIČNÍ REGISTRAČNÍ CERTIFIKÁT NENÍ VÍCE VYŽADOVÁN PRO PROJEKTY PPP

Od 19. června 2012 nebudou investoři, kteří se podílejí na realizaci projektu PPP, muset před realizací projektu se zaregistrovat pro Investiční Registrační Certifikát (dále jen "IRC"). Projekty, které získaly IRC před 19. červnem 2018, budou i nadále prováděny v souladu s obsahem IRC. V případech, kdy projekt potřebuje pozměnit, strany upraví projektovou smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, aniž by prováděly postupy pro změnu IRC. V případech, kdy se projektová smlouva se po změně liší od uděleného IRC, budou strany ve smlouvě o dílo v souladu se změněnou smlouvou o projektu a převzít odpovědnost za tuto změnu před zákonem.

 

Navíc k zjednodušení postupů, šetření nákladů a času na realizaci projektů pro projekty skupiny C a high-tech PPP není nutné připravovat a hodnotit zprávy o studiích proveditelnosti a rozhodnutí o investiční politice pro projekty skupiny C, ale je nutné oznámit projekt po schválení zprávy o studii proveditelnosti; a pro projekty PPP pro high-tech se výběr investorů provádí před vypracováním zprávy o předběžné proveditelnosti a takovou přípravu provede samotný vybraný investor předtím, než přistoupí k dalším krokům.

Pokud jde o realizaci projektu v rámci BT smlouvy, příslušný orgán (pro projekty nenavrhované investorem) nebo investor (pro projekt navrhované investorem) musí připravit návrhy a odhady nákladů v souladu s právními předpisy o výstavbě nebo souvisejícím specializovaným právem. Odhady návrhu a nákladů budou odborným orgánem posuzovány a schváleny za účelem zpřísnění řízení, čímž se zamezí ztrátám a schodku státního rozpočtu.

Navíc, aby se zvýšila efektivita a proveditelnost projektu, musí být poměr vlastního kapitálu investora minimálně následující: (i) Nejméně 20% celkového investičního kapitálu pro projekt s celkovým investičním kapitálem do výše 1 500 miliardy VND v porovnání s předchozími nařízeními se zvýšil o 5%; a ii) u projektů s celkovým investičním kapitálem přesahujícím 1 500 miliard VND se poměr vlastníků vlastního kapitálu stanoví na následujícím základě: Pro kapitál do 1,5 miliardy VND nesmí být poměr vlastního kapitálu nižší než 20%; pro kapitál nad 1 500 miliard VND nesmí být podíl vlastního kapitálu nižší než 10%. U BT smluv musí investoři splnit další požadavky na vlastní kapitál (pokud existují) v souladu s právními předpisy o investicích, stavebnictví, bydlení, obchodování s nemovitostmi a souvisejícími zákony pro realizaci dalších projektů.

Výše uvedená jsou některá nová ustanovení vyhlášky 63/2018 / ND-CP, kterou vydala vláda dne 4. května 2018, upravující investice ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Vyhláška č. 63/2018 / ND-CP oficiálně vstoupí v platnost dne 19. června 2018 a nahrazuje vyhlášku vlády č. 15/2015 / ND-CP ze dne 14. února 2015 upravující stejnou oblast.

Doufám, že výše uvedené informace vám budou nápomocny. Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem o založení firmy. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 

OBCHODNÍ ČINNOSTI ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍKŮ VE VIETNAMU

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

NOVÉ PŘEDPISY O OBCHODNÍCH ČINNOSTECH ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍKŮ VE VIETNAMU

V souladu s tím, že od 15. ledna 2018, obchodní činnost zahraničních obchodníků ve Vietnamu mají některé významné změny takto:

 1. Rozsah činností nákupu a prodeje zboží a činností přímo souvisejících s nákupem a prodejem zboží je doplněn podnikatelskou činností elektronického obchodu.
 2. Hospodářské organizace, které mají ve Vietnamu své maloobchodní podniky, po obdržení kapitálových příspěvků se stanou (i) hospodářskými organizacemi se zahraničním investovaným kapitálem; nebo ii) hospodářské organizace spadající pod ustanovení čl. 23 odst. 1 písm. b) a c) zákona o investicích na rok 2014, které musí provádět řízení o udělení živnostenského oprávnění nebo zřízení licence na maloobchodní prodej.
 3. Obchodní organizace se zahraničními investory se musí zaregistrovat pro udělení živnostenského oprávnění při provádění následujících činností:
 4. Provozování distribuční služby maloobchodníků;
 5. Dovoz a velkoobchod se zboží ropy, maziva; a
 6. Ostatní služby spojené s nákupem a prodejem zboží, jako je podpora obchodu, elektronický obchod, logistika, zprostředkovatelský obchod, organizace pro zadávání zakázek na zboží a služby.

 

Kromě činností, na které se vztahuje výše uvedená živnostenská oprávnění, mohou zahraničně investované ekonomické organizace a hospodářské organizace vymezené v čl. 23 odst. 1 písm. B) a c) zákona o investicích v roce 2014 mít právo provádět nákup a prodej zboží a činnosti přímo související s pořízením a prodejem zboží po registraci k výkonu těchto činností v příslušných právních dokumentech v souladu se zákonem o investicích a zákonem o podnicích.

Výše uvedené informace jsou hlavním obsahem vyhlášky č. 09/2018 / ND-CP ("vyhláška 09") vydané vládou ze dne 15. ledna 2018, kterou se nahrazuje vyhláška č. 23/2007 / ND-CP ze dne 12. února 2007 kde vláda stanovuje předpisy pro provádění obchodního práva týkající se nákupu a prodeje zboží a činností přímo souvisejících s nákupem a prodejem zboží podniky se zahraničním kapitálem ve Vietnamu.

Vyhláška 09 oficiálně vstoupila v platnost od data jejího vyhlášení.

 

Doufám, že výše uvedené informace vám budou nápomocny. Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem o založení firmy. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 

ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍKŮ VE VIETNAMU