Novinky

VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI VE VIETNAMU

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI VE VIETNAMU – S TÍM SPOJENÉ OBTÍŽE

V závislosti s motivační politikou přilákání zahraničních investic a zaměstnanosti se poměrně mnoho cizinců rozhodlo vybrat Vietnam jako ideální místo pro investování a rozvíjení své kariéry. Z toho důvodu si mnoho cizinců přeje vlastnit obytné domy ve Vietnamu za účelem realizace podnikatelských aktivit i dlouhodobého pobytu. V současné době zákony o obytných domech výrazně pokročily v uznávání a rozšiřování vlastnictví cizinců ve Vietnamu ve srovnání s předchozími předpisy. V praxi se však mnoho cizinců stále snaží, aby se jejich přání splnilo. 

Kde není povoleno vlastnit nemovitost k bydlení dle vydáného seznamu bytových projektů omezujících vlastnictví cizinců

Podle čl. 75 odst. 1 nařízení vlády č. 99/2015 / ND-CP ze dne 20. října 2015 o podrobných ustanoveních a pokynech k provedení zákona o bydlení ("vyhláška 99" bytů v bytových domech a jednotlivých obytných domech) patřících do investičních projektů pro výstavbu komerčních bytových domů s výjimkou národních obranných a bezpečnostních prostor ("Povolený rozsah"). Proto je Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo veřejné bezpečnosti odpovědné konkrétně vymezit národní obranné a bezpečnostní oblasti v každé lokalitě a zaslat písemné oznámení provinční občanské komisi, aby mohl pokyn provinčního oddělení stavebnictví konkrétně stanovit seznam investičních projektů pro výstavbu komerčního obytného bydlení v oblastech, kde zahraniční organizace a jednotlivci nemají právo vlastnit nemovitost ("Restricted List").

Nicméně od 10. prosince 2015, kdy vyhláška 99 vstoupila v platnost, doposud žádný místní úřad seznam nevydal, což vedlo k pozastavení udělování osvědčení o vlastnictví bytů ("certificate") cizincům příslušnými orgány. To způsobilo obtíže a obavy mnoha domácím a zahraničním investorům působícím v oblasti nemovitostí, kteří musí čekat na vydání seznamu omezujícího vlastnictví cizinců  (Restricted List), aby mohly provádět legitimní transakce prodeje bytů. Mezitím by měla uspokojit rostoucí poptávkou cizinců po nákupu domů ve Vietnamu  prodej velkého množství středně kvalitních bytů a apartmánů na vysoké úrovni, které jsou v současné době k prodeji.

 

Nesmí být uvedeno jméno nezletilého dítěte na certifikátu

Vzhledem k potížím které cizinci mají s jejich jmény v certifikátu, jak je popsáno výše, se někteří cizinci odvolávají na možnost, kde jsou v osvědčení uvedena s jejich adoptovanými vietnamskými nezletilými dětmi jako jejich opatrovník / zástupce. Zdá se však, že tato možnost se zhoršuje vzhledem k omezením týkajícím se vlastnictví bytů cizinců, konkrétně takto:

Podle článku 21 občanského zákoníku 2015 musí transakce (včetně těch, které se týkají nemovitostí) každého dítěte mladšího šesti let stanovit a plnit jeho zákonný zástupce, občanské transakce jejichž je nezletilý  jednou ze stran buď musí být vykonáván jeho zákonným zástupcem (u nezletilého mladšího než šest let) nebo musí mít souhlas se založením a prováděním takových občanských transakcí (u nezletilých je od šesti do patnácti let). Je pochopitelné, že za účelem legalizace obchodu s obytnými nemovitostmi, jehož je nezletilá osoba účastníkem, a získání osvědčení, musí být taková transakce stanovena, provedena nebo schválena jeho rodiči před jeho uzavřením.

Nicméně podle článku 134.3 občanského zákoníku 2015 může být cizinec oprávněn vykonávat své zastoupení pouze tehdy, má-li občanskou způsobilost k právním úkonům a plnou způsobilost k občanskoprávním jednáním, pokud je to vhodné pro uzavřené a uskutečněné civilní transakce. To znamená, že cizinci nesmí zastupovat nezletilé dítě, aby založil a uskutečnil transakci pro zakoupení řady obytných domů, jako je například samostatný obytný dům připojený k užívacím právům vietnamského jednotlivce nebo domácnosti, protože cizinec má povoleno pouze vlastnit domy dle povoleného rozsahu. Pokud jde o domy v rámci povoleného rozsahu, cizinec nesmí zastupovat své nezletilé dítě, aby provedlo zřízení a výkon kvůli neexistenci seznamu s omezením (Restricted List). V důsledku toho ani cizinci nelze udělit osvědčení jako zástupce nezletilého dítěte.

 

Pochyby ohledně možnosti, aby nezletilé děti získaly osvědčení po souhlasu rodičů cizinců s obytnou bytovou transakcí

Jak je uvedeno výše, musí být občanské transakce týkající se nemovitosti, kdy je nezletilá osoba od šesti (06) do do patnácti (15) let věku účastníkem transakce, schválena jeho zákonným zástupcem před jejich uzavřením. V současné době neexistuje žádné ustanovení, které by vyžadovalo, aby souhlas zástupce byl založen na občanskoprávní způsobilosti a občanskoprávním postavení zástupce, který odpovídá zavedenému a uskutečňovanému občanskému právu. Zákony o pozemcích a bydlení zároveň nezakazují nezletilým uvedení jména do osvědčení, ani neomezují věk jednotlivce, který je držitelem vietnamské státní příslušnosti, aby získal osvědčení.

Nicméně proveditelnost této možnosti závisí na posouzení a schválení obecního úřadu, a to případ od případu. Podle našich zkušeností v podobných případech místní úřady často berou v úvahu mnoho faktorů, které by mohly být uvedeny v certifikátu pro nezletilé děti, jako například: (i) riziko, že cizinec kontroluje a uvede jméno nezletilého do osvědčení nepřímo vlastní domy ve Vietnamu ; (ii) omezení vlastnictví bydlení cizinců ve Vietnamu; a (iii) interpretace státních agentur ohledně stávající legislativy týkající se subjektů způsobilých k udělení osvědčení.

Podle našeho názoru, pokud má Vietnam politiku umožňující cizincům vlastnit domy ve Vietnamu, musí být dle příslušného zákona a jeho doprovodných textů nutností, aby taková politika nebyla pouze na papíře, ale stala se realitou. Vzhledem k tomu, že cizinec má právo na bydlení, vláda by měla oprávnit místní samosprávy k právu na sebeurčení, tj. Ministerstvo výstavby rozhodne o omezené listině (Restricted List) po oznámení a vyžádání si stanoviska Výboru lidové provincie . Kromě toho, pokud jde o právo na vlastnictví obytného domu nezletilou osobou, právní ustanovení týkající se pozemků a bydlení, které by měly vyjasnit podmínky a schopnost udělit osvědčení, aby nezletilý odpovídající každé skupině na základě věku v souladu s ustanoveními v Občanském zákoníku.

 

Doufám, že výše uvedené informace vám budou nápomocny. Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem o pomoc. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho

e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTÍ CIZINCI VE VIETNAMU

Jak získat živnostenský list pro maloobchod ve Vietnamu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Jak získat živnostenský list pro maloobchod ve Vietnamu.

Pro maloobchodní činnost ve Vietnamu s  nebo bez provozovny je pro zahraničního investora podmínkou získání živnostenského listu. K získání živnostenského oprávnění je třeba získat souhlas od Ministerstva průmyslu a obchodu, takže je poměrně časově náročné od 6 měsíců do 1 roku. Vzhledem k výše uvedenému, aby se předešlo takovým omezením a ušetřil čas, měli by být zváženy následující kroky:

 

Cizinec může založit 2 druhy místních společností s vietnamským správcem, včetně:

(i) místní společnost 1: provozování dovozu, vývozu a velkoobchod, nikoli maloobchodní prodej. Jakmile je firma založena, cizinec získá 100% kapitálu této místní společnosti 1, aby se stal jediným vlastníkem. Vietnamský správce již není vlastníkem.

(ii) Místní společnost 2: provozování maloobchodní činnost a cizinec je jmenován za ředitele a právního zástupce této místní společnosti 2 za účelem řízení její činnosti a financí. Mezitím je vietnamský správce stále majitelem. 

V tomto případě,  je společnost 2 považována za místní společnost a maloobchodní společnost nepotřebuje získat živnostenský list. Po založení společnosti 1 (velkoobchod) a společnosti 2 (maloobchod)by měla být podepsána smlouva o distribuci, v rámci které bude místní společnost 2 odebírat výhradně výrobky od místní společností 1 (v té době je vlastníkem cizinec).

 

Provádění obchodních činností ve Vietnamu osvobozené od živnostenského listu

Vzhledem k našim praktickým zkušenostem je žádost o živnostenské oprávnění týkající se prodeje zboží a dalších činností přímo souvisejících s prodejem zboží zahraničních investorů a zahraničních investic ve Vietnamu časově náročná a nákladná. Nicméně v rámci nových předpisů pro toto odvětví dovozu, vývozu a velkoobchodu ve Vietnamu osvobozeno od žádosti o živnostenský list, s výjimkou maziv; rýže; cukr; nahrávky; knihy, noviny a časopisy. Zatímco pro podnikání v oblasti maloobchodu je stále ještě vyžadováno živnostenského oprávnění ještě před tím, než bude tato činnost vykonávána, a to i v případě, kdy zahraniční investor získá kapitál / akcie místní maloobchodní společnosti, musí být veškerá maloobchodní činnost zastavena, dokud nebude získána živnostenská licence .

V případě zboží, pro které Vietnam neotevřel svůj trh, jak je stanoveno v mezinárodních smlouvách, jichž Vietnam je signatářem, včetně: maziva; rýže; cukr; nahrávky; knihy, noviny a časopisy:

  1. a) V případě maziv: zvážit vydání práva na dovoz a právo na velkoobchodní distribuci zahraničního investovaného podniku, který provádí jednu z následujících činností:

- výroba maziv ve Vietnamu;

- Výroba nebo distribuce strojů, zařízení nebo zboží s použitím určitých maziv ve Vietnamu.

  1. b) v případě rýže; cukr; nahrávky; knihy, noviny a časopisy: posuzuje schválení práva na maloobchodní distribuci zahraničním investorem, který má maloobchodní prodejny ve formě supermarketů, mini supermarketů, místní prodej zboží.

Doufám, že výše uvedené informace vám budou nápomocny. Pokud máte nějaké dotazy, nebo zájem o založení firmy. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím našeho e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Děkuji.

 

ak získat živnostenský list pro maloobchod ve Vietnamu